مجموعه ای کتاب های تالیفی و ترجمه شدههمه کتاب ها

صد کتابی که قبل از ورود به لینوکس باید بخوانیدکتاب های لینوکس

Sale!

فلسفه لینوکس

کتاب فلسفه لینوکس

۲۵.۰۰۰تومان