پروژه های لینوکس و متن باز من

پروژه ها

FOSS

Free and open-source software

ابزارهای گرافیکی و ترمینالی من برای لینوکس

درحال توسعه.بزودی

Mammut

داشبورد تنظیمات لینوکس

داشبورد گرافیکی برای تمامی تنظیمات قسمت های مختلف لینوکس  

درحال توسعه.بزودی

Falcon Eyes

سیستم هوشمند برای کرنل لینوکس

براساس هوش مصنوعی و الگوریتم های سیستم ایمنی مصنوعی

درحال توسعه.بزودی